KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các hướng dẫn

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là tổ chức đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ đã được thực hiện tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Hoạt động đánh giá nghiệm thu là qui định bắt buộc trong quản lý nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả cho quá trình nghiên cứu, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai tốt nhất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM. Để công tác nghiệm thu nhiệm vụ được thuận lợi và tốt đẹp, hướng dẫn qui trình nghiệm thu nhiệm vụ được mô tả đầy đủ để cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ thực hiện theo đúng các qui định, đảm bảo công tác hậu kiểm, kiểm toán tài chính và trách nhiệm giải trình của ĐHQG-HCM.
Công tác điều chỉnh về thời gian, nhân sự, hạng mục kinh phí và các nội dung khác phát sinh cho phù hợp với thực tế khách quan của quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai tốt nhất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM. Hướng dẫn quy trình điều chỉnh sẽ giúp cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ triển khai hiệu quả cao nhất và đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả cho quá trình nghiên cứu.
Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là nhiệm quan trọng đối với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Nhằm đảm bảo công tác triển khai nhiệm vụ đạt tiến độ, linh hoạt trong công tác nghiên cứu, tạo ra nhiều sản phẩm KH&CN và đổi mới sáng tạo nổi bật, góp phần phát triển mạng lưới học thuật tại đơn vị nói riêng và tại ĐHQG-HCM nói chung, hướng dẫn quy trình đánh giá giữa kỳ là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai tốt nhất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM.
Công tác đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng đối với mỗi cá nhân và tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), nhằm tạo ra nhiều sản phẩm KH, CN và đổi mới sáng tạo nổi bật, góp phần phát triển mạng lưới học thuật tại đơn vị nói riêng và tại ĐHQG-HCM nói chung.
Công tác đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng đối với mỗi cá nhân và tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), nhằm tạo ra nhiều sản phẩm KH, CN và đổi mới sáng tạo nổi bật, góp phần phát triển mạng lưới học thuật tại đơn vị nói riêng và tại ĐHQG-HCM nói chung.
Scroll to Top