KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đề tài & Dự án Quốc tế

Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có tổng mức đầu tư là 116.1 triệu USD (trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới là 98 triệu đô) nhằm xây dựng cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, từ đó nâng tầm ĐHQG-HCM thành một Khu đô thị đại học thông minh, bền vững điển hình của Việt Nam.
Dự án Hợp tác đổi mới giáo dục đại học (Partnership for Higher Education Reform – PHER) thuộc khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID), triển khai từ năm 2022 đến năm 2026 với kinh phí là 14,2 triệu USD.
Scroll to Top