KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các đề tài đang thực hiện

Nhằm xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong kế hoạch năm 2024, ĐHQG-HCM đã triển khai đánh giá sơ tuyển các đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B.
Scroll to Top