KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đề tài NAFOSTED được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Quỹ NAFOSTED) nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học quốc gia. Thông thường, đối với Nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật sẽ có 1-2 đợt đăng ký trong năm.
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cho đầu tư các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia, đơn giản hoá về thủ tục, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học (NCKH), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) đã hình thành và tạo ra CSDL theo thời gian thực, đồng thời chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho khoán chi trong NCKH và tăng cường công tác hậu kiểm
Scroll to Top