KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch báo cáo đề tài/dự án

1. Tên đề tài: Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Ngọc Giang. - Đơn vị: Trường Đại học An Giang - Mã số đề tài: C2022-16-12 - Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024 - Hình thức họp: trực tuyến (online) - Quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu số: 235/QĐ-ĐHQG ngày 20/03/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM. - Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Hồ Thanh Bình Tóm tắt đề tài 2. Tên đề tài: Đánh giá phẩm chất các giống xoài đang trồng tại An Giang, bước đầu khảo sát tính trạng dày vỏ và độ ngọt của các giống xoài bằng dấu phân tử SSR - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Đơn vị: Trường Đại học An Giang - Mã số đề tài: C2022-16-02 - Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024 - Hình thức họp: trực tuyến (online) - Quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu số: /QĐ-ĐHQG ngày ……………/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM. - Chủ tịch Hội đồng: Tóm tắt đề tài 3. Tên đề tài: Phát triển năng lực tự chủ cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh An Giang. - Mã số: C2022-16-08 - Chủ nhiệm: TS. Phan Thị Thanh Huyền - Đơn vị: Trường Đại học An Giang - Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024 - Hình thức họp: trực tuyến (online) - Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: …../QĐ-ĐHQG ngày …../…./2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM. - Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Võ Văn Thắng Tóm tắt đề tài
Scroll to Top