KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Văn bản quản lý

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính (Thông tư 03) về quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hướng dẫn một số mức chi tối đa liên quan đến việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại ĐHQG-HCM.
Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023. Thông tư số 13/2017/TT-BKHCN ngày 06/11/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này hiệu lực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin thông tin đến các đơn vị để biết. Tệp đính kèm: TT 19-BKHCN HD_Hoidong_qly_TCKHCN-230215034403.pdf ND 120_CP QD ve thanh lap, to chuc lai, giai the DVSNCL-230215040645.pdf QD 228-BKHCN Dinhchinh_TT_19-2022-230303033623.pdf
Scroll to Top