KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn một số nội dung Thông tư 03/2023/TT-BTC tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính (Thông tư 03) về quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hướng dẫn một số mức chi tối đa liên quan đến việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại ĐHQG-HCM như sau:

1. Định mức chi thù lao tối đa theo tháng của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện theo Phụ lục 1 đính kèm. Thù lao đối với các chức danh còn lại trong nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ KH&CN về việc hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Định mức chi tối đa cho các hội đồng tư vấn/tổ thẩm định nhiệm vụ KH&CN thực hiện theo Phụ lục 2 đính kèm.

3. Các hạng mục khác với mục 1 và 2 của công văn này: áp dụng theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, chủ nhiệm nhiệm vụ và cơ quan chủ trì chủ động cân đối mức chi để lập dự toán liên quan đến việc thực hiện và quản lý nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo không vượt quá định mức tối đa của công văn này.

Trân trọng./.

Tệp đính kèm: Công văn số 209/ĐHQG-KHCN ngày 28/11/2023 của ĐHQG-HCM

Scroll to Top