KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Văn bản khác

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC về Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Thông tư số 19/2022/TT-BTC ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2023. Thông tư số 13/2017/TT-BKHCN ngày 06/11/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này hiệu lực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xin thông tin đến các đơn vị để biết. Tệp đính kèm: TT 19-BKHCN HD_Hoidong_qly_TCKHCN-230215034403.pdf ND 120_CP QD ve thanh lap, to chuc lai, giai the DVSNCL-230215040645.pdf QD 228-BKHCN Dinhchinh_TT_19-2022-230303033623.pdf
Nhằm hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học tham khảo, lựa chọn công bố khoa học, kiểm chứng thông tin, độ uy tín cũng như xếp hạng của các tạp chí quốc tế.... Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) cung cấp một số địa chỉ tra cứu danh mục các tạp chí Quốc tế như sau:
Scroll to Top