KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

Căn cứ Công văn số 630/BKHCN-KHTC ngày 01/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-ĐHQG ngày 13/9/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2021-2030;
Nhằm triển khai Chiến lược phát triển, ĐHQG-HCM trân trọng thông báo kế hoạch tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2025 theo Công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024 của ĐHQG-HCM.

Đính kèm: Công văn số 521/ĐHQG-KHCN ngày 29/3/2024

Ban KH&CN

Scroll to Top