KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành

Ngày 15/11/2023, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo “Phổ biến các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành” nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng hợp các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ mới ban hành, gồm:
– Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023;
– Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 08/7/2022;
– Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
– Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
(Các văn bản có thể tải về tại link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1TSAK7Vk8j37HY15oL9BJlloAdJvK5gIQ)
Ngoài ra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đính kèm các slide hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ tại Hội thảo nói trên để các đơn vị/thầy cô tham khảo.
(Link tài liệu hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ

https://drive.google.com/drive/folders/1pvNzet8ojI0e7oWUXl3UiLjuv34AZklh)

Phương Anh, Ban Khoa học và Công nghệ

Scroll to Top