KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Văn bản của ĐHQG-HCM

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính (Thông tư 03) về quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hướng dẫn một số mức chi tối đa liên quan đến việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại ĐHQG-HCM.
Scroll to Top