KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng hợp danh sách máy móc, thiết bị trong toàn ĐHQG-HCM

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI SẢN  “Tổng hợp danh sách máy móc, thiết bị trong toàn ĐHQG-HCM”

Bộ, tỉnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên đơn vị: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Mã đơn vị: 050
Thời điểm báo cáo: 28/11/2023
Loại tài sản: Máy móc, thiết bị
Chi tiết bậc báo cáo: 5
Số cầu xe : Tất cả
Chức danh : Tất cả

Chi tiết trong file đính kèm: TS_BCTC_03_DK_TSNN_0_20231128

 

Scroll to Top