KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023

Ngày 05/7/2023 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023.

Nguồn: Website của Hội đồng Giáo sư nhà nước

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729/

Các tệp đính kèm

 • Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN Xem tại đây
 • 1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thuỷ sản năm 2023 Xem tại đây
 • 2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2023 Xem tại đây
 • 3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí – Động lực năm 2023 Xem tại đây
 • 4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023 Xem tại đây
 • 5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2023 Xem tại đây
 • 6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hoá năm 2023 Xem tại đây
 • 7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2023 Xem tại đây
 • 8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2023 Xem tại đây
 • 9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học – Công nghệ thực phẩm năm 2023 Xem tại đây
 • 10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023  Xem tại đây
 • 11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2023 Xem tại đây
 • 12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất – Mỏ năm 2023 Xem tại đây
 • 13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 Xem tại đây
 • 14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023 Xem tại đây
 • 15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2023 Xem tại đây
 • 16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2023 Xem tại đây
 • 17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp năm 2023 Xem tại đây
 • 18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2023 Xem tại đây
 • 19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học / Nhân học năm 2023 Xem tại đây
 • 20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2023 Xem tại đây
 • 21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2023 Xem tại đây
 • 22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2023 Xem tại đây
 • 23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học năm 2023 Xem tại đây
 • 24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá – Nghệ thuật – Thể dục thể thao năm 2023 Xem tại đây
 • 25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2023 Xem tại đây
 • 26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2023 Xem tại đây
 • 27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2023 Xem tại đây
 • 28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2023 Xem tại đây
Scroll to Top