KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Văn bản của ĐHQG-HCM

Hướng dẫn một số nội dung Thông tư 03/2023/TT-BTC tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính (Thông tư 03) về quy định lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hướng dẫn một số mức chi tối đa liên quan đến việc thực hiện và quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tại ĐHQG-HCM.

Văn bản quy định và hướng dẫn công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ĐHQG-HCM        Ngày 10 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTC về Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực …

Văn bản quy định và hướng dẫn công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Read More »

Hướng dẫn về việc hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có xuất bản ấn phẩm thuộc cơ sở dữ liệu Scopus tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo ban hành quy định về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) trong ĐHQG-HCM.

HƯỚNG DẪN Về việc hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có xuất bản ấn phẩm thuộc cơ sở dữ liệu Scopus tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN Về việc hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có xuất bản ấn phẩm thuộc cơ sở dữ liệu Scopus tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM Nhằm …

HƯỚNG DẪN Về việc hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có xuất bản ấn phẩm thuộc cơ sở dữ liệu Scopus tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Read More »

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2021, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2021, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM   Thực hiện công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc hướng dẫn …

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2021, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Read More »

Đánh giá tình hình hoạt động PTN trọng điểm

Đánh giá tình hình hoạt động PTN trọng điểm Kính gửi: Các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) kính đề nghị các đơn vị triển khai đánh giá tình hình hoạt động các phòng thí nghiệm trọng điểm theo các biểu mẫu đính kèm …

Đánh giá tình hình hoạt động PTN trọng điểm Read More »

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 Kính gửi:  Các Đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM   Thực hiện công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) …

THỰC HIỆN BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020, 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022 Read More »

Scroll to Top