KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

December 20, 2023

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG thuộc chương trình DS tại Trường Đại học Bách khoa: Nhận dạng và điều khiển thích nghi các hệ phi tuyến đa biến ứng dụng các thuật toán lai thông minh điều khiển tối ưu nâng cao

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG thuộc chương trình DS tại Trường Đại học Bách khoa: Nhận dạng và điều khiển thích nghi các hệ phi tuyến đa biến ứng dụng các thuật toán lai thông minh điều khiển tối ưu nâng cao

Scroll to Top