KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tin nghiệm thu đề tài ĐHQG-HCM Tháng 7/2024 tại Trường Đại học Kinh tế – Luật

1.

Tên đề tài:

Một số mô hình đánh giá điểm tín dụng và ứng dụng ở Việt Nam

2.

Mã số

C2021-34-02

3.

Chủ nhiệm đề tài:

TS. Lê Thị Thanh An

Nhóm nghiên cứu gồm: 4TS 3ThS.

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Kinh tế -Luật, ĐHQG-HCM

5.

Lĩnh vực:

Kinh tế , Toán

6.

Loại hình :

Nghiên cứu cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

24 tháng (2021-2023), gia hạn đến tháng 8/2024

8.

Kinh phí nghiên cứu:

200 triệu đồng

9.

Thời gian nghiệm thu

 Ngày … tháng 7  năm 2024

10.

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

 GS.TS ………….. (đơn
vị…………..) theo Quyết định ….. ngày … của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện 

Nội dung 1: Tổng quan chi tiết về các mô hình đánh giá tín dụng.

Nội dung 2: Tìm kiếm và xử lý sơ bộ một số bộ dữ liệu với thông tin đủ để kiểm chứng mô hình.

Nội dung 3: Mô phỏng một số mô hình tiềm năng với dữ liệu thực. So sánh, đánh giá hiệu quả của các mô hình 

Nội dung 4: Đề xuất phương pháp đánh giá
tín dụng trong tương lai

 

 

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

01 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE Q4/Scopus Q2;

01 bài báo quốc tế thuộc
danh mục SCIE Q4/Scopus Q3

01 chương sách quốc tế

– Đào tạo: 01 thạc sỹ.

13.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: anltt@uel.edu.vn

Điện thoại: 0901761789

14.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Scroll to Top