Previous slide
Next slide

13.000+

Bài báo quốc tế

216

Bằng độc quyền
sở hữu trí tuệ

4.300+

Đề tài và dự án các cấp

3.500+

Nhân sự nghiên cứu

2.200+ tỉ đồng

Doanh thu chuyển giao công nghệ

Khoa học và công nghệ tại VNU-HCM

Scroll to Top