KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM thuộc chương trình DS tại Trường Đại học Bách khoa: Thiết Kế Lõi Phần Cứng Xử Lý Mã Hóa Lượng Tử Và Mã Hóa Bất Đối Xứng

1.

Tên đề tài: Thiết Kế Lõi Phần Cứng Xử Lý Mã Hóa Lượng Tử Và Mã Hóa Bất Đối Xứng
2. Mã số DS2022-20-05
3. Chủ nhiệm đề tài:

TS. Trần Hoàng Linh

Nhóm nghiên cứu gồm: 1PGS.TS, 2TS, 4ThS và 1KS.

4. Đơn vị: Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
5. Lĩnh vực: Điện – Điện Tử
6. Loại hình : Nguyên cứu cơ bản
7. Thời gian thực hiện:

24 tháng (2022-2024)

8. Kinh phí nghiên cứu: 350 triệu đồng
9 Thời gian nghiệm thu Ngày 09 tháng 7 năm 2024
10 Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

Quyết định 569/QĐ-ĐHQG ngày 31/5/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM bao gồm các thành viên cụ thể như sau:
1) Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM.
2) Ủy viên Phản biện: TS. Bùi Trọng Tú, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
3) Ủy viên Phản biện: PGS.TS. Hà Hoàng Kha, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM.
4) Ủy viên Hội đồng: TS. Nguyễn Minh Sơn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.
5) Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Trần Trung Duy, Học viện Bưu chính Viễn thông.
6) Ủy viên Hội đồng: PGS.TS. Huỳnh Thanh Công, Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM
7) Ủy viên Thư ký: TS. Nguyễn Huỳnh Thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM

11. Nội dung thực hiện 

– Nội dung 1: Nghiên cứu về giải thuật mã hóa lượng tử CRYSTALS-Kyber.

. Kết quả: Báo cáo các phương án khả thi để ứng dụng và tối ưu giải thuật CRYSTALS-Kyber

– Nội dung 2: Phân tích giải thuật mã hóa bất đối xứng Elliptic

. Kết quả: Báo cáo các phương án khả thi và phân tích các thông số để ứng dụng và tối ưu giải thuật mã hóa bất đối xứng Elliptic.

– Nội dung 3: Mô phỏng kiểm thử các thiết kế và tổng hợp kết quả thiết kế phần cứng

. Kết quả: Bài báo khoa học về kết quả tổng hợp của thiết kế phần cứng tối ưu cho giải thuật mã hóa bất đối xứng Elliptic và mã hoá lượng tử CRYSTALS-Kyber. 1 bài báo thuộc tạp chí tạp chí quốc tế thuộc Q2 và 1 bài báo tạp chí quốc tế thuộc Q3.

12. Kết quả

* Sản phẩm mềm:

* Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

. 01 bài báo (Q2)  trên tạp chí Electronics;

. 01 bài báo (Q3)  trên các tạp chí Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science (IJEECS).

. Đào tạo: 01 thạc sỹ

13. Hình ảnh giới thiệu kết quả

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc của bộ mã hóa bất đối xứng ellipticHình 2. Sơ đồ cấu trúc của bộ tăng tốc xử lý NTT

14. Thông tin liên hệ CNĐT

Email: linhtran@hcmut.edu.vn

15. Liên hệ ĐHQG-HCM Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

 

Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Scroll to Top