KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề tài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM: Nghiên cứu phát triển hạt nano và màng mỏng hydrogel từ polymer tương hợp sinh học kết hợp nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF-2) ứng dụng trong điều trị bỏng trên mô hình chuột

1.

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển hạt nano và màng mỏng hydrogel từ polymer tương hợp sinh học kết hợp nhân tố tăng trưởng nguyên bào sợi (FGF-2) ứng dụng trong điều trị bỏng trên mô hình chuột
2. Mã số B2021-18-01
3. Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Trần Văn Hiếu

Nhóm nghiên cứu gồm: 01 PGS.TS, 05 ThS và 01 CN.

4. Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
5. Lĩnh vực: Sinh học – Công nghệ Sinh học
6. Loại hình : Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
7. Thời gian thực hiện:

36 tháng (2021-2024)

8. Kinh phí nghiên cứu: 750 triệu đồng
9 Thời gian nghiệm thu Ngày 05 tháng 3 năm 2024
10 Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

PGS.TS. Nguyễn Tiến Thắng (đơn vị Viện Sinh học Nhiệt đới) theo Quyết định 119/QĐ-ĐHQG ngày 23/02/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11. Nội dung thực hiện 

– Nội dung 1: Tạo hạt nano CMC và đánh giá in vitro.

. Kết quả: Tạo thành công hạt nano CMC với tỉ lệ khối lượng tối ưu NaCl:CMC:AlCl3 = 66:10:1, hạt nano tạo thành có khả năng phân tán tốt, không bị kết cụm và có kích thước trung bình là 442,20 ± 99,13 nm, không có độc tính trên nguyên bào sợi NIH-3T3.

– Nội dung 2: Tạo màng mỏng CMCS-HEC và đánh giá in vitro

. Kết quả: Tạo thành công màng mỏng CMCS-HEC với tỉ lệ khối lượng tối ưu CMCS:HEC = 4:1, màng mỏng tạo thành có cấu trúc lỗ xốp đặc trưng với kích thước lỗ khoảng 25 μm, hàm lượng gel đạt 50,52 ± 0.65 %, có khả năng trương nở ở nhiều pH khác nhau, không có độc tính trên nguyên bào sợi NIH-3T3.

– Nội dung 3: Tạo hạt nano CMC:FGF-2 và đánh giá in vitro.

. Kết quả: Tạo thành công hạt nano CMC:FGF-2 với kích thước đạt 606,0 ± 155,8 nm, hiệu suất đóng gói FGF-2 đạt > 92 %, khả năng giải phóng FGF-2 đạt khoảng 30 %, có khả năng duy trì hoạt tính của FGF-2, và bảo vệ được gần 80 % FGF-2 khỏi tác động của trypsin.

– Nội dung 4: Tạo màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 và đánh giá in vitro.

. Kết quả: Tạo thành công màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 với khả năng giải phóng FGF-2 đạt khoảng 60 %, có khả năng duy trì hoạt tính của FGF-2, và bảo vệ được hơn 75 % FGF-2 khỏi tác động của trypsin.

– Nội dung 5: Đánh giá tác động của hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 lên sự kích thích tăng trưởng nguyên bào sợi trong điều kiện tổn thương giả lập.

. Kết quả: Hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 có khả năng kích thích sự di chuyển của nguyên bào sợi NIH-3T3 nhanh hơn các nhóm đối chứng trong thử nghiệm cào.

– Nội dung 6: Tạo mô hình vết thương bỏng trên chuột.

. Kết quả: Tạo được mô hình chuột nhắt trắng mang vết thương bỏng độ 3 với thời gian gây bỏng 5 giây, nhiệt độ 100 oC, diện tích vết thương và chiều sâu tổn thương tạo được lần lượt là 0,83 ± 0,05 cm2 và 573,42 ± 147,82 μm, đồng thời chứng minh được FGF-2 người tái tổ hợp có hiệu quả thúc đẩy quá trình lành hóa vết thương bỏng thông qua việc kích thích quá trình tái biểu mô hóa, hình thành mô hạt và hình thành mạch.

– Nội dung 7: Đánh giá khả năng làm lành vết thương bỏng cấp độ ba trên chuột của hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2.

. Kết quả: Hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng hydrogel CMCS-HEC:FGF-2 có khả năng thúc đẩy quá trình khép vết thương, sự tái biểu mô hóa, sự hình thành mô hạt, và quá trình tạo mạch.

12. Kết quả

* Sản phẩm mềm: 03 quy trình thử nghiệm bao gồm:

. Quy trình điều chế hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2

. Quy trình đánh giá tác động của hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 lên nguyên bào sợi trong điều kiện tổn thương giả lập

. Quy trình đánh giá tác động của hạt nano CMC:FGF-2 và màng mỏng CMCS-HEC:FGF-2 trên mô hình chuột bỏng cấp độ ba
* Sản phẩm cứng: 1 g hạt nano CMC:FGF-2 tươi; 15 màng mỏng CMCS-HEC (9 cm2/màng).
* Sản phẩm đào tạo và khoa học:
. 01 bài báo (Q1) trên tạp chí Journal of Drug Delivery Science and Technology;
. 01 bài báo (Q1) trên tạp chí Cellulose;
. 01 bài báo (Q3) trên tạp chí Growth Factors;
. 01 bài báo ở Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2023.
. Đào tạo: 01 thạc sỹ.

13. Hình ảnh giới thiệu kết quả

                                          Dung dịch hạt nano CMC:FGF-2

                                       Màng mỏng hydrogel CMCS-HEC:FGF-2

14. Thông tin liên hệ CNĐT

Email: tvhieu@hcmus.edu.vn

15. Liên hệ ĐHQG-HCM Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

Đơn vị đăng tin: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

 

Scroll to Top