KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các nhóm nghiên cứu mạnh

1. Nhóm nghiên cứu MOFs và Vật liệu xúc tác

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Trưởng nhóm: GS.TS Phan Thanh Sơn Nam

Thông tin liên hệ: ptsnam@hcmut.edu.vn

 

2. Nhóm Nghiên Cứu Dịch Vụ

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Trưởng nhóm: PGS.TS. Lê Nguyễn Hậu

Thông tin liên hệ: lnhau@hcmut.edu.vn

 

3. Nhóm nghiên cứu về Blockchain đảm bảo tính riêng tư và an toàn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Trưởng nhóm: PGS.TS Nguyễn Đình Thúc

Thông tin liên hệ: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn

 

4. Nhóm nghiên cứu kinh tế và tài chính

Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCM

Trưởng nhóm: GS.TS Nguyễn Thị Cành

Thông tin liên hệ: canhnt@uel.edu.vn

 

5. Nhóm nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử

Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR), ĐHQG-HCM

Trưởng nhóm: PSG.TS Phan Bách Thắng

Thông tin liên hệ: pbthang@inomar.edu.vn

Scroll to Top