KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG tháng 07/2024 – Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

STT

Đề tài

1

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: C2022-18-08

Tên đề tài: Xác định các khối u trên nhũ ảnh bằng toán tử hình thái đối ngẫu và phép biến đổi wavelet

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hứa Thị Hoàng Yến

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /7/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng:  

Link báo cáo online (nếu có): 

2

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: C2022-18-16

Tên đề tài: Tính toán độ dẫn spin Hall nội trong các vật liệu kim loại nặng chuyển tiếp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Đức Cường

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /7/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng:  

Link báo cáo online (nếu có):

3

Thời gian: cập nhật sau

Địa điểm: Phòng họp I.12, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5

Đơn vị: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Mã số đề tài: C2022-18-46

Tên đề tài: Các phương pháp toán học trong xây dựng ảnh Y khoa

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Ngọc Duy

Quyết định nghiệm thu số    /QĐ-ĐHQG ngày  /7/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng:  

Link báo cáo online (nếu có):

 

Scroll to Top