KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM tháng 07/2024 – Trường Đại học Bách khoa

STT

Đề tài

1

Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu CNCM 4.0; Đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo theo Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ với thông tin cụ thể như sau:
– Tên đề tài: Thiết kế lõi phần cứng xử lý mã hõa lượng tử và mã hóa bất đối xứng
– Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Hoàng Linh.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: DS2022-20-05
– Thời gian: 16 giờ 00 phút, ngày 09/7/2024
– Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM
– Quyết định nghiệm thu số: 569/QĐ-ĐHQG ngày 31/5/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM
– Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ

Tải xuống: Tóm tắt đề tài

2

Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B với thông tin cụ thể như sau:
– Tên đề tài: Phát triển các mô hình tính toán dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các bài toán phân tích, tối ưu và chẩn đoán sức khỏe kết cấu
– Chủ nhiệm đề tài: TS. Liêu Xuân Quí.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: B2023-20-04
– Thời gian: 10 giờ 00 phút, ngày 09/7/2024
– Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM
– Quyết định nghiệm thu số: 648/QĐ-ĐHQG ngày 15/6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Lê Văn Cảnh

Tải xuống: Tóm tắt đề tài

3

Báo cáo giữa kỳ Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại B với thông tin cụ thể như sau:
– Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng của Polyethylene Terephthalate từ chai nhựa tái chế đến sự làm việc của bê tông nhựa chặt trộn nóng trong điều kiện phía Nam
– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: B2023-20-07
– Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10/7/2024.
– Địa điểm: Phòng chuyên đề Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM.
– Quyết định nghiệm thu số: 658/QĐ-ĐHQG ngày 18/6/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Tải xuống: Tóm tắt đề tài

4

Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C với thông tin cụ thể như sau:
– Tên đề tài: Xử lý các thể rút gọn trong văn bản lâm sàng tiếng Việt của các bệnh án điện tử
– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Thị Ngọc Châu.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: C2022-20-11
– Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 05/7/2024
– Địa điểm: Phòng 313, Nhà A4, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM
– Quyết định nghiệm thu số: 513/QĐ-ĐHQG ngày 20/5/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM
– Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phan Thị Tươi

Tải xuống: Tóm tắt đề tài

5

Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C với thông tin cụ thể như sau:
– Tên đề tài: Phân tích ứng xử tĩnh và động của kết cấu tấm micro/nano trên cơ sở lý thuyết đàn hồi bậc cao
– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Minh Thi.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: C2023-20-20
– Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2023 (sẽ cập nhật ngay khi có thời gian họp của ĐHQG-HCM)
– Địa điểm: …………………………………………….., Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM (sẽ cập nhật ngay khi có thông tin của ĐHQG-HCM)
– Quyết định nghiệm thu số: …../QĐ-ĐHQG ngày …../…./2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM (sẽ cập nhật ngay khi có quyết định của ĐHQG-HCM)
– Chủ tịch Hội đồng: ……………………………(sẽ cập nhật ngay khi sắp xếp được lịch họp hội đồng)

Tải xuống: Tóm tắt đề tài

  
  
  
  

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 

Scroll to Top