KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQG-HCM (cấp Bộ) Tháng 6 năm 2024

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 19/6/2024 (Thứ Tư)

Hình thức: họp trực tuyến qua Google Meet meet.google.com/tvx-rgjg-ooe

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mã số đề tài: DS2023-26-04

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp biểu diễn tri thức về luật lao động và ứng dụng hỗ trợ truy vấn kiến thức luật

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Hiển

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu số 541/QĐ-ĐHQG ngày 27/5/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phan Thị Tươi

Scroll to Top