KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề án cấp ĐHQG tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

1.

Tên đề tài:

Nghiên cứu triển khai mở rộng văn phòng điện tử cho Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2.

Mã số

ĐA2023-26-01

3.

Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Nguyễn Đình Khương

 

Nhóm nghiên cứu gồm: 4ThS và 1CN

 

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

5.

Lĩnh vực:

Công nghệ thông tin

6.

Loại hình:

Nguyên cứu triển khai

7.

Thời
gian thực hiện:

 12 tháng (2023-2024)

8.

Kinh phí nghiên cứu:

1 tỉ đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 1 tháng 3 năm 2024

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

PGS.TS Lâm Quang Vinh (Trưởng Ban KHCN ĐHQG-HCM) theo Quyết định 59/QĐ-ĐHQG ngày 22/01/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

11.

Nội dung thực hiện

Nội dung 1: Xây dựng Ứng dụng họp BGĐ.

Kết quả: Đã đưa vào khai thác.

Nội dung 2: Xây dựng Ứng dụng theo dõi chỉ đạo.

Kết quả: Đã đưa vào khai thác.

Nội dung 3:  Xây dựng Ứng dụng Chat.

Kết quả: Đã đưa vào khai thác.

Nội dung 4: Mở rộng quy trình nghiệp vụ.

Kết quả: Đã được thêm và đưa vào khai thác.

Nội dung 5: Hỗ trợ tương thích mobile.

Kết quả: Đã được cập nhật và đưa vào khai thác.

Nội dung 6: Các tính năng theo yêu cầu

 

Kết quả: Đã được cập nhật và đưa vào khai thác

12.

Kết quả

* Sản phẩm mềm: Phần mềm đã triển khai tại địa chỉ https://ioc.vnuhcm.edu.vn .

* Sản phẩm cứng: Không.

 

*Sản phẩm đào tạo và khoa học: Không.

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: khuongnd@uit.edu.vn; Điện thoại: 0989183568

15.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

 

Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Scroll to Top