KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG loại B tại Trường Đại học Quốc tế: Quản trị nhân sự hướng đến trách nhiệm xã hội và hành vi của người lao động

1.

Tên đề tài:

Quản trị nhân sự hướng đến trách nhiệm xã hội và hành vi của người lao động

2.

Mã số

B2022-28-03

3.

Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS. Phạm Tấn Nhật

Nhóm nghiên cứu gồm: 01 PGS.TS và 01 HVCH.

4.

Đơn vị:

Trường Đại học Quốc tế , Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5.

Lĩnh vực:

Quản lý

6.

Loại hình :

Nguyên cứu  cơ bản

7.

Thời gian thực hiện:

 24 tháng

8.

Kinh phí nghiên cứu:

600 triệu đồng

9

Thời gian nghiệm thu

Ngày 28 tháng 3 năm 2024

10

Chủ tịch Hội đồng và quyết định thành lập HĐ

GS.TS. Nguyễn Thị Cành (Trường Đại học Kinh Tế Luật, ĐHQG-HCM) theo Quyết định 220/QĐ-ĐHQG. ngày 15/03/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

 

11.

Nội dung thực hiện

(chi tiết theo nội dung thực hiện/đăng ký; không quá  800 từ)

– Nội dung 1: Thuyết minh đề tài

. Kết quả: báo cáo hoàn thiện

– Nội dung 2: Đánh giá thang đo

. Kết quả: báo cáo phân tích thang đo

– Nội dung 3: Phân tích mối quan hệ giữa quản trị nhân sự hướng đến lợi ích chung của xã hội, lãnh đạo và hành vi đạo đức

. Kết quả: bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI (Q1) Human Resource Management Journal

– Nội dung 4: Phân tích mối quan hệ giữa quản trị nhân sự hướng đến trách nhiệm xã hội và hành vi nhân viên

. Kết quả: bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus/ISI (Q1) Journal of Cleaner Production

– Nội dung 5: Báo cáo tổng kết

. Kết quả: Báo cáo hoàn chỉnh

12.

Kết quả

* Sản phẩm mềm: Không.

* Sản phẩm cứng: Không.

* Sản phẩm đào tạo và khoa học:

– 02 bài báo trên tạp chí Human Resource Management Journal (4* ABS, Q1, Scopus/ISI) và Journal of Cleaner Production (A – ABDC, Q1, Scopus/ISI)

– Đào tạo: 01 thạc sỹ.

13.

Hình ảnh giới thiệu kết quả (1-2 hình tiêu biểu)

14.

Thông tin liên hệ CNĐT

Email: ptnhat@hcmiu.edu.vn

 

 

 

15.

Liên hệ ĐHQG-HCM

Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 309, NĐH) và Trang điện tử thông tin về hoạt động KH&CN (https://research.vnuhcm.edu.vn/)

 


Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM 

Scroll to Top