KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQG-HCM chuẩn bị bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin tháng 03 năm 2024

Tháng 03 năm 2024

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

STT

Đề tài

1

Tên đề tài: Phát hiện mã độc android bằng học sâu trong môi trường hỗn hợp

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Tấn Cầm

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mã số đề tài: C2023-26-02

Tóm tắt kết quả nghiên cứu: file đính kèm

2

Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình hỏi đáp trực quan tiếng Việt

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mã số đề tài: C2023-26-08

Tóm tắt kết quả nghiên cứu: file đính kèm

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Scroll to Top