KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỊCH BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LOẠI C CẤP ĐHQG (cấp Bộ) Tháng 01 năm 2024

STT

Đề tài

1

Thời gian: 08g00, ngày 15/01/2024

Địa điểm: Họp trực tiếp tại Viện Công nghệ Nano, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Viện Công nghệ Nano

Mã số đề tài: C2021-32-01      

Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình cố định kháng thể lên giấy Nitrocellulose hướng đến ứng dụng trong chế tạo cảm biến sinh học vi lưu trên đế giấy

Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Thị Vân Anh

Quyết định nghiệm thu số 21/QĐ-ĐHQG ngày 08/01/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Quốc Hiến

2

Thời gian: 13g00, ngày 15/01/2024

Địa điểm: Họp trực tiếp tại Viện Công nghệ Nano, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Viện Công nghệ Nano

Mã số đề tài: C2021-32-02      

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước của vật liệu graphene biến tính

Chủ nhiệm đề tài: ThS Lê Ngọc Diệp

Quyết định nghiệm thu số 1862/QĐ-ĐHQG ngày 28/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Quốc Hiến

3

Thời gian: 08g00, ngày 16/01/2024

Địa điểm: Họp trực tiếp tại Viện Công nghệ Nano, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Viện Công nghệ Nano

Mã số đề tài: C2021-32-03      

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên đế giấy để phát hiện dư lượng kháng sinh Enrofloxacin trong sản phẩm thịt thương phẩm

 Chủ nhiệm đề tài: ThS Đinh Trịnh Minh Đức

Quyết định nghiệm thu số 20/QĐ-ĐHQG ngày 08/01/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Quốc Hiến

4

Thời gian: 13g00, ngày 16/01/2024

Địa điểm: Họp trực tiếp tại Viện Công nghệ Nano, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức

Đơn vị: Viện Công nghệ Nano

Mã số đề tài: C2021-32-04      

Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tối ưu tính chất phát quang của tinh thể nano đất hiếm với hình dạng khác nhau, hướng đến ứng dụng trong mực in bảo mật cao

 Chủ nhiệm đề tài: TS Trịnh Dũng Chinh

Quyết định nghiệm thu số 1861/QĐ-ĐHQG ngày 28/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Nguyễn Quốc Hiến

Scroll to Top