KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

LỊCH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐHQG (cấp Bộ) Tháng 01 năm 2024

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 (Thứ Sáu)

Hình thức: họp trực tuyến qua Google Meet: meet.google.com/rux-gmzb-zph

Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Mã số đề tài: DS2022-26-02

Tên đề tài: Bộ khung đánh giá và tăng cường tự động tính an toàn, bền vững của các hệ thống phòng thủ trong mạng khả lập trình dựa trên học máy đối kháng và chiến thuật giăng bẫy

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Hậu

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu số 1737/QĐ-ĐHQG ngày 13/12/2023 của Giám đốc ĐHQG-HCM; Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Phan Thị Tươi

Scroll to Top