KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG tháng 03/2024 – Trường Đại học Bách khoa

STT

Đề tài

1

Nghiệm thu Đề tài cấp ĐHQG-HCM triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4,0, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, hợp tác địa phương và doanh nghiệp với thông tin cụ thể như sau:

– Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng các chất thải tro bay và tro xỉ của nhà máy nhiệt điện để sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
– Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Huỳnh Kỳ Phương Hạ.
– Đơn vị: Trường Đại học Bách khoa
– Mã số đề tài: DS2021-20-02
– Thời gian: …. giờ …….phút, ngày ……../……./2024
– Địa điểm: …………………………………………….., Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. HCM
– Quyết định nghiệm thu số: …../QĐ-ĐHQG ngày …../…./2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM.
– Chủ tịch Hội đồng: ……………………………

Tóm tắt đề tài

2 
  
  
  
  
  
  

Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM 

Scroll to Top